Accés als Cicles Formatius.                  Acceso a Ciclos Formativos.

Accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà

Requisits:

Tenir 17 anys o bé complir-los dins de l'any natural de la prova.

 La prova s' estructura en tres parts:

Competència comunicativa:

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua estrangera: anglès o francès.

 

Competència Social

 

Competència Cientificotecnològica

 

 

Accés a Cicles Formatius de Grau Superior

Requisits:

Tenir 19 anys  o  complir-los dins de l'any natural de la prova, o bé,  tenir 18 anys i estar en possessió del títol de tècnic de grau mitjà de la mateixa opció de matèries a què pertany el cicle de grau superior al qual s'ha inscrit.

La prova s'estructura de la següent manera:

Part Comuna:

Llengua catalana

Llengua castellana

Llengua estrangera

Matemàtiques

 

Part específica:

Corresponen dues matèries a triar dintre de l'opció escollida.

 

 

Acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio

Requisitos: Tener 17 años o bien cumplirlos dentro del año natural de la prueba.

 La prueba se estructura en tres partes:

Competencia Comunicativa:

Lengua catalana

Lengua castellana

Lengua extranjera: inglés o francés

 

Competencia Social

 

Competencia Científico-Tecnológica

Acceso a Ciclos Formativos de Grado Superior

Requisitos: Tener 19 años o bien cumplirlos dentro del año natural de la prueba, o bien,  tener 18 años y estar en posesión del título de técnico de grado medio de la misma opción de materias a la que pertenece el ciclo de grado superior al que se ha inscrito.

La prueba se estructura de la siguiente manera:

Parte Común:

Lengua catalana, lengua castellana, lengua extranjera y matemáticas.

 

Parte Específica:

Corresponden dos materias  a escoger dentro de la opción elegida.

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Ángeles Medina Taranilla