Accés a la Universitat                Acceso a la Universidad

Accés a la Universitat

VIA batxillerat- PAAU- (selectivitat)
El Centre Acadèmic Accés està especialitzat en la prova de Selectivitat.

Tot un seguit d'anys, ens han fet veure les necessitats reals de preparació d'aquesta prova per accedir a la universitat. Per aquest motiu oferim aquest curs tant als alumnes que han de superar aquesta prova, com als que ja la tenen superada però han de millorar la nota de tall.

El curs es concentra únicament i exclusivament en el temari que marca cada any la normativa de les PAAU i els  criteris de correcció i puntuació de les proves per poder accedir a la universitat.

CURS ANUAL DE SELECTIVITAT (setembre-juny)

CURS INTENSIU (febrer-juny)

CURS D'ESTIU (juliol-agost) VIA MAJORS DE 25 ANYS

Les persones majors de 25 anys poden accedir a la universitat, un cop superada la prova d'accés.

Estructura de la prova:

Fase general:
Comentari de text-llengua catalana- llengua castellana-llengua estrangera (anglès, francès, alemany, portuguès).

Fase específica:
S'estructura en cinc opcions:

 a) Art i Humanitats

 b) Ciència

 c) Ciències de la Salut

 d) Ciències Socials i Jurídiques

 e) Enginyeria i Arquitectura.

El candidat ha d'escollir dues matèries de l'opció triada.


 VIA MAJORS DE 40 ANYS

Requisits:

Tenir 40 anys complerts en l'any natural en què es fan les proves.

No posseir cap titulació acadèmica que habiliti accedir a la universitat.

Acreditar experiència laboral o professional en relació al grau universitari per al qual sol·licita l'accés.

Superar la fase de valoració.

Realitzar una entrevista personal.


 VIA MAJORS DE 45 ANYS

Requisits:

Tenir 45 anys.

Superar la prova d'accés.

Realitzar entrevista personal.

Estructura de la prova:

Comentari de text
Llengua catalana
Llengua castellana
Entrevista personal

Acceso a la Universidad

VÍA BACHILLERATO-PAAU-(selectividad)

El Centro Académico Accés está especializado en la prueba de selectividad.

Durante varios años, nos han hecho ver las necesidades reales de preparación que se requieren en esta prueba para acceder a la universidad. Por este motivo ofrecemos este curso tanto a los alumnos que deben superar dicha prueba, como a los que ya la tienen superada pero deben mejorar la nota de corte.

El curso se concentra única  y exclusivamente en el temario que marca cada año la normativa de las PAAU y los criterios de corrección y puntuación de dichas pruebas para poder acceder a la universidad.

CURSO ANUAL DE SELECTIVIDAD (septiembre-junio)

CURSO INTENSIVO (febrero-junio)

CURSO DE VERANO (julio-agosto)

 

 

VÍA MAYORES DE 25 AÑOS

Las personas mayores de 25 años pueden acceder a la universidad, una vez superada la prueba de acceso.

Estructura de la prueba:

Fase General:

Comentario de texto- lengua catalana- lengua castellana-lengua extranjera

(inglés, francés, alemán, portugués).

Fase específica:

Se estructura en cinco opciones:

 a) Arte y Humanidades

 b) Ciencia

 c) Ciencias de la Salud

 d) Ciencias Sociales y Jurídicas

 e) Ingeniería y Arquitectura.

El candidato ha de escoger dos materias de la opción elegida.

 

 

 

VIA MAYORES DE 40 AÑOS

Requisitos:

Tener 40 años cumplidos en el año natural en que se realizan las pruebas.

No poseer ninguna titulación académica que habilite acceder a la universidad. Acreditar experiencia laboral o profesional en relación al grado universitario para el que solicita el acceso.

Superar la fase de valoración.

Realizar una entrevista personal.

 

 

VIA MAYORES DE 45 AÑOS

Requisitos:

Tener 45 años.

Superar la prueba de acceso.

Realizar entrevista personal.

 

Estructura de la prueba:

Comentario de texto

Lengua catalana

Lengua castellana

Entrevista personal

 

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Ángeles Medina Taranilla